Ośrodek Badań nad Antykiem
Europy Południowo-Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego    
Aktualności

    Badania
    
  
  Wykopaliska
  
  
    Studia
  
  doktoranckie


  
  Publikacje
  
 
    Historia   
  

    Struktura

  
  
  
  Kontakt

  
  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Środowiskowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie
prowadzone przez Wydział Historyczny UW i Wydział Biologii UW w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo - WschodniejDokumenty regulujące tryb studiów doktoranckich
- Uchwała rekrutacyjna za 2017/2018 r.
- Ustawa o szkolnictwie wyższym, pdf
- Program studiów, pdf
- Monitor UW, pdf

- Monitor UW, pdf, w sprawie przekształcenia Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Historycznym prowadzonych we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej w Środowiskowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie.W nowym roku akademickim 2017/2018 odbędzie się rekrutacja na stacjonarne środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej (prowadzone przez Wydział Historyczny UW i Wydział Biologii UW)

Limit miejsc : 4.

Dyscypliny naukowe realizowane w ramach Studium : archeologia klasyczna, archeologia limesowa, archeologia relacji świata antycznego z Barbaricum, archeologia pradziejowa i Polska, archeologia terenowa i metodyka badań archeologicznych, epigrafika, historia starożytnej Grecji i Rzymu, sztuka antyczna, badania interdyscyplinarne.

Dokumenty będą przyjmowane do 6. października 2017, w siedzibie Ośrodka, ul. Krakowskie Przedmieście 32, Pałac Potockich, pok. 20 A w godzinach 10,00-15,00. W celu zgłoszenia się do rekrutacji zapraszamy do IRK.

Egzamin odbędzie się w siedzibie Ośrodka w dniu 23 października 2017 od godziny 10,00. O dokładnym terminie egzaminu zostanie poinformowany każdy kandydat w czasie składania dokumentów. Ogłoszenie wyników nastąpi 31. października. Wszelkie informacje bieżące będą również umieszczone na stronie internetowej Ośrodka.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie
2. Życiorys
3. Opinia samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Historycznego UW - nie wystawiona później niż trzy miesiące przed terminem złożenia dokumentów i złożona osobno przez opiniodawcę
4. Kwestionariusz osobowy >ściągnij
5. 3 zdjęcia dyplomowe (4,5x6,5 cm).
6. Odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia
7. Udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (potwierdzone przez dziekanaty - średnie z toku studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich)
8. Informacje o znajomości języków obcych, potwierdzone certyfikatami
9. Opis dorobku i zainteresowań
10. Informacje o aktywności naukowej z dołączonym spisem prac publikowanych, kopiami prac wydrukowanych i zgłoszonych do druku (potwierdzenie z redakcji)
11. Zarys projektu badawczego - 4 egz.
12. Egzemplarz pracy magisterskiej

Jednocześnie informujemy, że miarodajnym aktem prawnym w sprawie zasad rekrutacji na studia jest Uchwała nr 122 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2017/2018.

Kierownik Studium Doktoranckiego
Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski


Doktoranci Ośrodka:

I rok

Górny, Michał
Haładaj, Dagmara
Radzikowska, Monika
Siembora, Sebastian
Socha, Dagmara
Wardzyńska, Maria

II rok
Kamila Brodowska
Robert Piórewicz
Martyna Wasilewska
Tatiana Adamowska
Monika Koźlakowska
Roberto Pimentel

III rok
Mariya Avramova
Julia Chyla
Monika Dzierlińska
Viacheslav Gerasimov
Paweł Janik
Kamil Niemczak
Małgorzata Sołek
Marta Szada
Paweł Grosicki

IV rok
Julia Burdajewicz
Dominika Kossowska
Krystian Trela
Isabella Żołędziowska
Łukasz Sokołowski

Na przedłużeniu i przed obroną
Marta Bajtler
Kinga Bigoraj
Dominik Chudzik
Wojciech Ejsmond
Katarzyna Kapiec
Vilma Kovacevic
Julia Mikocka
Magdalena Radunovic
Monika Więch
Karol Żołędziowski
Bugajska, Karolina
Kaczyński, Bartołomiej
Mazanek, Dorota

Wstępne tematy prac doktorskich powstających w Ośrodku:

•  Wpływy z północno-wschodniego rejonu basenu Morza Śródziemnego w Kotlinie Karpackiej w epoce brązu (ok. 2000-1100 p.n.e.).
•  Kulturowe interakcje i socjalne strategie na obszarze dolnego biegu Donu od VI w. p.n.e. do połowy III w. n.e.
•  Architektura grobowa i zwyczaje pogrzebowe terenów rzymskiej Fenicji.
•  Monety rzymskie w kręgu zachodniobałtyjskim.
•  Amfory rzymskie i bizantyjskie z Cyrenajki ze szczególnym uwzględnieniem zabytków znalezionych w Ptolemais (Libia). Związki handlowe między antyczną Cyrenajką a innymi ośrodkami śródziemnomorskimi.
•  Warsztaty rzemieślnicze na terenie antycznych miast Cyrenajki (Afryka Północna) w okresie środkowo i późnorzymskim, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów z Ptolemais.
•  Oznakowanie nominałów w mennictwie antycznym.
•  Funkcje naczyń brązowych na terenie Barbaricum.
•  Pottery production in late Hellenistic and Elary Roman Phoenicia: the ceramic production site at Jiye-Porphyreon ( Lebanon ), a case study and interpretation.
•  Rzymska ceramika naczyniowa z centrum produkcyjnego Butovo.
•  Południowa Fenicja i północna Palestyna. Widzialne i niewidzialne granice oraz wzajemne kontakty dwóch historycznych regionów Lewantu od epoki hellenizmu po epokę wczesno bizantyńską.
•  Transport lądowy na obszarze Dolnego Dunaju w okresie rzymskim
•  Środowisko kulturowe Risan


 
 

Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo Wschodniej UW
Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
novae@uw.edu.pl