Ośrodek Badań nad Antykiem
Europy Południowo-Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego    
Aktualności

    Badania
    
  
  Wykopaliska
  
  
    Studia
  
  doktoranckie


  
  Publikacje
  
 
    Historia   
  

    Struktura

  
  
  
  Kontakt

  
  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Środowiskowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie
prowadzone przez Wydział Historyczny UW i Wydział Biologii UW w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo - Wschodniej

DSM

W związku z przyznaniem ministerialnej transzy DSM, doktoranci Ośrodka mają możliwość ubiegania się o jednorazową dotację na prowadzenie badań przez młodych naukowców. Warunkiem, które umożliwia im finansowanie w ramach wspomnianej dotacji jest przygotowanie i przedstawienie (w formie elektronicznej) dzieła, na wykonanie którego należy przedtem zawrzeć z władzami WH umowę. Prawo do podpisania umowy i otrzymania jednorazowej dotacji mają doktoranci I, II, III, IV i V roku studiów. Dotacja może być przyznana tym osobom, które mają uregulowane kwestie związane z zaliczeniami oraz z tokiem studiów, nie mają warunków, nie przebywają w tym roku akademickim na urlopie – za wyjątkiem urlopów naukowych.

W tym roku akademickim, w stosunku do lat poprzednich, nastąpiły zmiany w harmonogramie działań:

1. Umowę należy złożyć w biurze Ośrodka w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2018 r., godzina 15.00. Umowa powinna zostać wypełniona według wzoru (patrz załącznik). Proszę koniecznie zapoznać się z przypisami końcowymi!

2. W umowie należy wpisać deklarację dzieła, jakie doktorant chciałby w ramach umowy wykonać (definicja dzieła – patrz wzór umowy).

3. Do 11 marca 2019 roku należy dostarczyć dzieło w wersji elektronicznej (wysłane na maila novae(at)uw.edu.pl tytułem: DSM dzieło 2019) oraz podpisany rachunek w wersji pisemnej. W przypadku niedostarczenia dzieła oraz rachunku w wyznaczonym terminie umowę uzna się za NIEWYKONANĄ.

4. Kwota do wpisania na rachunku będzie podana po potwierdzeniu liczby osób, które złożą umowę (równoznaczną z zobowiązaniem o wykonanie dzieła!)

> Umowa o dzieło

> Wzór umowy

> RachunekDokumenty regulujące tryb studiów doktoranckich
- Uchwała rekrutacyjna za 2016/2017 r.
- Ustawa o szkolnictwie wyższym, pdf
- Program studiów, pdf
- Monitor UW, pdf

- Monitor UW, pdf, w sprawie przekształcenia Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Historycznym prowadzonych we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej w Środowiskowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie.W nowym roku akademickim 2016/2017 odbędzie się rekrutacja na stacjonarne środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej (prowadzone przez Wydział Historyczny UW i Wydział Biologii UW)

Limit miejsc : 6.

Dyscypliny naukowe realizowane w ramach Studium : archeologia klasyczna, archeologia limesowa, archeologia relacji świata antycznego z Barbaricum, archeologia pradziejowa i Polska, archeologia terenowa i metodyka badań archeologicznych, epigrafika, historia starożytnej Grecji i Rzymu, sztuka antyczna, badania interdyscyplinarne.

Dokumenty będą przyjmowane do 7. października 2016, w siedzibie Ośrodka, ul. Krakowskie Przedmieście 32, Pałac Potockich, pok. 20 A w godzinach 10,00-15,00.

Egzamin odbędzie się w siedzibie Ośrodka w dniu 24 października 2016 od godziny 10,00. O dokładnym terminie egzaminu zostanie poinformowany każdy kandydat w czasie składania dokumentów. Ogłoszenie wyników nastąpi 25. października. Wszelkie informacje bieżące będą również umieszczone na stronie internetowej Ośrodka.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie
2. Życiorys
3. Opinia samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Historycznego UW - złożona osobno przez opiniodawcę
4. Kwestionariusz osobowy >ściągnij
5. 3 zdjęcia dyplomowe (4,5x6,5 cm).
6. Odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia
7. Udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (potwierdzone przez dziekanaty - średnie z toku studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich)
8. Informacje o znajomości języków obcych
9. Opis dorobku i zainteresowań
10. Informacje o aktywności naukowej z dołączonym spisem prac publikowanych, kopiami prac wydrukowanych i zgłoszonych do druku (potwierdzenie z redakcji)
11. Zarys projektu badawczego - 4 egz.
12. Egzemplarz pracy magisterskiej

Kierownik Studium Doktoranckiego
Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski


Doktoranci Ośrodka:

I rok

1. Aleksandra Klecha
2. Aleksandra Lisek
3. Emilia Jastrzębska
4. Jelena Celebic
5. Eva Eshak

II rok

6. Barański, Tomasz
7. Dziechciarz, Paweł
8. Szymczak, Joanna
9. Niesobski, Marek
10. Radzikowska, Monika

III rok

11. Górny, Michał
12. Haładaj, Dagmara
13. Siembora, Sebastian
14. Socha, Dagmara
15. Wardzyńska, Maria

IV rok

16. Kamila Brodowska
17. Robert Piórewicz
18. Martyna Wasilewska
19. Tatiana Adamowska
20. Monika Koźlakowska
21. Roberto Pimentel

V rok

22. Mariya Avramova
23. Julia Chyla
24. Monika Dzierlińska
25. Viacheslav Gerasimov
26. Paweł Janik
27. Kamil Niemczak
28. Małgorzata Krawczyk
29. Marta Szada
30. Paweł Grosicki
31. Tomasz Więcek

VI rok

32. Burdajewicz, Julia
33. Kossowska, Dominika
34. Trela, Krystian
35. Żołędziowska, Isabella
36. Sokołowski, Łukasz
37. Bigoraj Kinga

Wstępne tematy prac doktorskich powstających w Ośrodku:

•  Wpływy z północno-wschodniego rejonu basenu Morza Śródziemnego w Kotlinie Karpackiej w epoce brązu (ok. 2000-1100 p.n.e.).
•  Kulturowe interakcje i socjalne strategie na obszarze dolnego biegu Donu od VI w. p.n.e. do połowy III w. n.e.
•  Architektura grobowa i zwyczaje pogrzebowe terenów rzymskiej Fenicji.
•  Monety rzymskie w kręgu zachodniobałtyjskim.
•  Amfory rzymskie i bizantyjskie z Cyrenajki ze szczególnym uwzględnieniem zabytków znalezionych w Ptolemais (Libia). Związki handlowe między antyczną Cyrenajką a innymi ośrodkami śródziemnomorskimi.
•  Warsztaty rzemieślnicze na terenie antycznych miast Cyrenajki (Afryka Północna) w okresie środkowo i późnorzymskim, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów z Ptolemais.
•  Oznakowanie nominałów w mennictwie antycznym.
•  Funkcje naczyń brązowych na terenie Barbaricum.
•  Pottery production in late Hellenistic and Elary Roman Phoenicia: the ceramic production site at Jiye-Porphyreon ( Lebanon ), a case study and interpretation.
•  Rzymska ceramika naczyniowa z centrum produkcyjnego Butovo.
•  Południowa Fenicja i północna Palestyna. Widzialne i niewidzialne granice oraz wzajemne kontakty dwóch historycznych regionów Lewantu od epoki hellenizmu po epokę wczesno bizantyńską.
•  Transport lądowy na obszarze Dolnego Dunaju w okresie rzymskim
•  Środowisko kulturowe Risan


 
 

Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo Wschodniej UW
Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
novae@uw.edu.pl