Ośrodek Badań nad Antykiem
Europy Południowo-Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego    Aktualności

    Skarb z Risan

    EuroTech

    Badania
    
  
  Wykopaliska
  
  
    Studia
  
  doktoranckie


  
  Publikacje

    Novensia
  
 
    Historia   
  

    Struktura

  
  
  
  
Kontakt

     
  

 

  


Keeping Archaeology Together -

International Online Conference 2020

 W dobie kryzysu globalnego, nie tylko swobody czy możliwości, którymi cieszymy się na co dzień ulegają ograniczeniom. Dotyczy to również rozwoju badawczego, czego najlepszym przykładem jest archeologia, jedna z dyscyplin najbardziej dotkniętych przez szerzącą się pandemię koronawirusa. Zamknięte granice i uniwersytety, uniemożliwiają prowadzenie badań w dotychczas znanej formie. Jednak nic tak nie rzutuje na rozwój nauki jak brak dyskusji. 

W związku z deficytem przestrzeni do rozmów nad archeologią, tak istotną w pracy i rozwoju młodego badacza, doktoranci Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z doktorantami Wydziału Historycznego i Wydziału Orientalistycznego, wsparci siłami przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Internetowej „Keeping Archaeology Together”, której celem jest integracja młodych badaczy przeszłości.


Księga abstraktów (pdf) > pobierz


Sesja Program (pdf)
1. Archeologia Nowego Świata  
2. Pradzieje Europy  
3. Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu  
4. Archeologia basenu Morza Śródziemnego  
5. Archeologia Azji Środkowej i Dalekiego Wschodu  
6. Archeologia cyfrowa  
7. Archeologia wieków średnich   
8. Archeologia kryzysu  
9. Projekty badawcze doktorantów OBA  

 Mottem konferencji jest integracja, dlatego też zapraszamy do zgłaszania referatów i komunikatów do sesji o szerokiej gamie tematycznej. Należą do nich:

1. Archeologia Nowego Świata

Do udziału w sesji zapraszamy wszystkich badaczy na początku kariery, którzy prowadzą badania na terenie obu Ameryk. Problematyka sesji będzie skupiała się wokół archeologii tego regionu zarówno w okresie prekolumbijskim jak i w czasach późniejszych. Celem sesji jest wymiana doświadczeń i prezentacja rezultatów prowadzonych projektów oraz wpływu jaki wywierają one na rozszerzenie naszej wiedzy o społeczeństwie, gospodarce i sztuce tego regionu, jak też stymulacja dyskusji na temat różnych aspektów realizowanych badań i stosowanej metodologii.

Języki sesji: angielski, hiszpański

2. Pradzieje Europy

Sesja poświęcona przemianom społeczno-kulturowym i gospodarczym epoki kamienia, brązu, a także początków epoki żelaza, związanym z zagadnieniami o szerokiej tematyce od analiz technologicznych narzędzi krzemiennych czy ceramiki naczyniowej, przez fenomenologię zjawisk kulturowych społeczności epoki brązu, wytwórczość przedmiotów metalowych, po interakcje okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów. 

 

Języki sesji: polski, angielski, rosyjski, niemiecki.

3. Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu

Do udziału w panelu rekomendowane są artykuły dotyczące wszystkich aspektów archeologii starożytnego Egiptu i kultur Bliskiego Wschodu od czasów prehistorycznych aż do okresu grecko-rzymskiego. Panel będzie składał się z tematycznych sesji, w trakcie których autorzy będą mogli zaprezentować swój wkład w pracę nad studiami filologicznymi, językowymi, archeologicznymi etc. dotyczących kultur starożytnego Egiptu i Bliskiego Wschodu. Tematy sesji (np. religie, językoznawstwo, sztuka, architektura itp.) zostaną ustalone przez organizatorów po zebraniu zgłoszeń. Język sesji: angielski. 

4. Archeologia basenu Morza Śródziemnego

Sesja     poświęcona    badaniom    archeologicznym    prowadzonym     w    basenie    Morza

Śródziemnego. Dotyczy ona zarówno starożytnych cywilizacji takich jak kreteńska i fenicka, klasycznej i późnoantycznej Grecji i Rzymu, jak również kultury materialnej średniowiecznych czasów dominacji Bizancjum i islamu. Możliwość przedstawienia swoich badań będą mieli młodzi badacze zajmujący się różnymi aspektami życia społecznego i gospodarczego mieszkańców regionu śródziemnomorskiego od Cieśniny Gibraltarskiej po góry Libanu i od Zatoki Weneckiej po wyspę Faros.

Języki sesji: polski, angielski.

5. Archeologia Azji Środkowej i Dalekiego Wschodu

Tematyka panelu dotyczy szeroko rozumianej historii i archeologii Azji Środkowej i Dalekiego Wschodu od czasów prehistorycznych do nowożytności. Omawiane zagadnienia dotyczą m.in. handlu, gospodarki, a także kwestii kontaktów pomiędzy terenami wchodzącymi w skład powyższych obszarów, jak i innych części świata. Jesteśmy otwarci również na tematykę religio- i kulturoznawczą, zagadnienia społeczne, lingwistyczne i epigraficzne/papirologiczne.

 Język sesji: polski.

6. Archeologia cyfrowa

Sesja poświęcona użyciu metod cyfrowych w archeologii. Do uczestnictwa w panelu zapraszamy doktorantów oraz młodych badaczy, którzy chcieliby zaprezentować swoje aktualne projekty używające cyfrowych metod badawczych oraz finalne rezultaty uzyskane dzięki ich użyciu.

Język sesji: angielski

7. Archeologia wieków średnich 

Panel poświęcony jest szeroko rozumianej archeologii średniowiecza, zarówno wczesnego jak i późnego. Mile widziane będą referaty problemowe dotyczące kultury materialnej, rzemiosła, handlu, osadnictwa, życia codziennego, ale również poruszające tematy związane, przemianami społecznymi, czy badaniami interdyscyplinarnymi wieków średnich..  Język sesji: polski, angielski

8. Archeologia kryzysu

Sesja dedykowana tematyce kryzysu, definiowanego jako zmiany i załamania o charakterze ekonomiczno-gospodarczym lub społecznym, mające charakter powszechny dla danego regionu lub okresu w dziejach. Zapraszamy do zgłaszania referatów o tematyce prezentującej zagadnienia zorientowane w tym kierunku tj. kryzys w źródłach archeologicznych (wojny, epidemie, stany klęski żywiołowej), ale także miejsca archeologii i badań nad dziedzictwem światowym w dobie kryzysu.

Język sesji: polski, angielski 

W ramach konferencji odbędzie się również sesja specjalna:

9. Projekty badawcze doktorantów Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

 

Ważne informacje: 

Konferencja odbędzie się na platformie ‘Zoom’, zaakceptowani referenci otrzymają link do swojej sesji wraz z potwierdzeniem przyjęcie zgłoszenia.

Język konferencji:

Zależny od sesji 

Forma wystąpień:

     referaty (15 min.)

     komunikaty (10 min.)

Zgłoszenie       wystąpień        poprzez           formularz         znajdujacy       się       na        stronie: https://forms.gle/i86gT5mwqmKuCAWG7

Jeżeli chcieliby Państwo uczestniczyć w sesji, jako słuchacz, prosimy o rejestracjie tutaj:

https://forms.gle/A4wnX5T7YGuadbSx6

Tytuł: 

W języku prezentowanego referatu oraz w angielskim tłumaczeniu

 Abstrakt:

Powinien zawierać do 250 słów w języku prezentowanego referatu

 Harmonogram konferencji: 

 18 maja - ogłoszenie konferencji

 5 czerwca - termin nadsyłania

 25 czerwca - dzień konferencji  

 

Opłata rejestracyjna 

Organizatorzy nie przewidują żadnych opłat konferencyjnych.

 

Dodatkowe informacje: 

archeology.together@gmail.com


Organizacja

Komitet naukowy:
prof. dr hab. Piotr Dyczek
prof. dr hab. Wojciech Nowakowski
dr Martin Lemke

Komitet organizacyjny:
Julia M. Chyla
Dagmara Socha
Aleksandra Klecha

Organizatorzy konferencji:

OBA UW
Julia Chyla
Dagmara Socha
Aleksandra Klecha
Paweł Janik
Michał Górny
Wojciech Ejsmond
Tomasz Barański
Isabella Żołędziowska

WO UW
Daniel Takacs

WH UW
Michał Gilewski
Sebastian Chrupek

PMA
Karol Żołędziowski

 

 

 
 

Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo Wschodniej UW
Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
novae@uw.edu.pl