Ośrodek Badań nad Antykiem
Europy Południowo-Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego

 

    Aktualności

    Badania
    
  
  Wykopaliska
  
  
    Studia
  
  doktoranckie


  
  Publikacje
  
 
    Historia   
  

    Struktura

  
  
  
  Kontakt


      
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Historia


OBA UW jest jednostką podstawową Uniwersytetu Warszawskiego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest prowadzenie badań archeologicznych, szczególnie na obszarze Półwyspu Bałkańskiego i na terenach leżących wokół Morza Czarnego. Ośrodek organizuje i przeprowadza badania wykopaliskowe oraz wstępną konserwację badanych obiektów, uczestniczy w publikacji wyników prac badawczych, bierze czynny udział w międzynarodowym życiu naukowym organizując seminaria, konferencje i wymianę naukowców.
Ośrodek prowadzi badania archeologiczne na trzech stanowiskach: Novae (Bułgaria) - siedzibie legionu I Italskiego, w Tanais (Rosja) - greckiej i rzymskiej osadzie handlowej nad Donem oraz Rhisinium (Czarnogóra) – stolicy illiryjskiej królowej Teuty.

W naszych pracach sięgamy, oprócz tradycyjnych metod archeologicznych, po nowoczesne interdyscyplinarne metody badań. Zależnie od potrzeb i możliwości - w tym finansowych - prowadzimy badania geofizyczne, analizy zdjęć lotniczych i satelitarnych, badania antropologiczne, analizy fizykochemiczne malowideł ściennych, naczyń ceramicznych i metali. Prowadzone są prace z zakresu konserwacji kamienia oraz odlewy niektórych zabytków. Wszystkie dane archeologiczne opracowywane są komputerowo zarówno w odniesieniu do zabytków ruchomych jak i architektury. Dokonujemy także komputerowych rekonstrukcji architektonicznych.
Ośrodek Badań Archeologicznych Uniwersytetu Warszawskiego w Novae został powołany na mocy Zarządzenia nr 4, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 marca 1990 roku. Przed głosowaniem w Senacie Akademickim, wniosek o utworzenie OBA UW był zatwierdzony zarówno przez Radę Instytutu Archeologii jak i Radę Wydziału Historycznego.
Wraz z powołaniem naszej jednostki Rektor UW zatwierdził Statut Ośrodka. W dniu 11 czerwca 1997 roku Senat Akademicki uchwałą zatwierdził nowy Regulamin Ośrodka Badań Archeologicznych.W związku ze zmianą ustaw oraz Statutu Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 19 grudnia 2007 Senat zatwierdził nowy Regulamin Ośrodka (uchwała 323) – Monitor UW Nr 10F, pozycja 401, w którym zmienił nazwę na Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej i nadał jej status jednostki podstawowej.
Ośrodek powstał z przekształcenia dawnej Ekspedycji Archeologicznej UW, działającej w Katedrze Archeologii Śródziemnomorskiej, w ramach tzw. Seminarium Klasycznego prof. dr hab. Kazimierza Majewskiego. Po prof. Majewskim pracami Ekspedycji kierowała prof. dr hab. Ludwika Press, która była również pierwszym Dyrektorem Ośrodka.

 


 
 

Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo Wschodniej UW
Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
novae@uw.edu.pl